Frakt & Returer

Levereras med DHL om inte kund anger något annat leveranssätt. Frakt debiteras med 75:- inkl.moms inom Sverige. Mindre paket levereras till ombud. Fri frakt över 5000kr, med undantag för skrymmande last, då debiteras verklig frakt. Om leveransen av fraktbolaget skulle anses vara skrymmande, särskilt omständig eller på annat sätt vara förenat med en högre fraktavgift än normalt förbehåller KGL- Produkter sig rätten att debitera denna kostnad. Fraktvillkor avser leverans från KGL- Produkter och inom Sverige. Leveranstid ca fem arbetsdagar. OBS! Vid beställning för leverans utanför SVERIGE kontakta KGL-Produkter för offert. Transportskador. Vid uppkommen transportskada eller saknat gods mot fraktsedel gäller följande:

Skriftlig reservation skall göras på fraktsedel i samband med kvittens av sändningen. Vid skada som upptäcktes vid uppackning, förlust av gods eller dold skada skall anmälan ske snarast till transportören. Dock senast 7 dagar efter mottagandet. OBS! Spara emballaget!

Reklamationer Skall göras inom 8 dagar efter att varan mottagits i enighet med reklamationsreglerna nedan. I syfte med att få en väl fungerande rutin för returer och reklamationer till Hästtema vilket är av största betydelse både för kund, och leverantör, ber vi härmed att få meddela följande rutiner för detta.

1. KGL- Produkter lämnar ett års garanti på alla produkter med undantag av slitdelar och reavaror. Garantin gäller material eller tillverkningsfel som uppkommer vid normal användning/montering, vid sådana fel repareras eller bytes varan ut. Fel i varan skall köparen skriftligen påtala senast 15 dagar efter att felet upptäckts och senast 12 månader från inköps dataum (fakturadatum). Garantin gäller ej: - Kostnader för montering/demontering. - Kostnader för reparation av ej  KGL- Produkter anvisat företag. - Eventuella följdkostnader av fel i varan. - Resekostnader.

2. Innan varan sändes i retur, skall kontakt tas med  KGL- Produkters personal och förklaring lämnas till varför man önskar returnera varan.

3. Om överenskommelse träffas om returrätten, skall varan snarast returneras för åtgärd.

4. Gäller det garantiåtagande sändes godset i retur med transportsätt som överenskommits med  KGL- Produkter. Returfrakten bekostas i detta fall av KGL- Produkter.

5. Gäller det annan retur utöver garanti, bekostar avsändaren frakten och godset sändes med för avsändaren bästa sätt. varorna krediteras med 20 % returavdrag. OBS! Ej lagervaror eller varor utan originalförpackning krediteras med 50 % returavdrag. Specialbeställda varor kan inte returneras.

6. Både vad gäller garanti och annan retur skall i sändningen bifogas meddelande om orsaken till returen, namnet på den person på KGL- Produkter som kontaktades samt även kopia på följesedel eller faktura utvisande när varan inköptes. OBS! Returer skickas till adressen som står på Fraktsedel eller Ordersedel. OBS! Returvarorna skall vara rengjorda.

7. Om överenskommelsen träffas med någon av KGL- Produkters personal att ersättningsvara omgående skall översändas före retur av garantigods gäller att Hästtema debiterar den översända ersättningsvaran vid leverans och när garantivaran kommit  KGL- Produkter tillhanda översänds kreditnota på erhållet gods.

8. Överenskomna returer utöver garanti skall innehålla varor obrukade och i originalförpackningar utan prismärkning.

9. För att KGL- Produkter skall fullgöra rätta åtgärder vid garantireturer och reklamationer gäller att ovanstående regler följs. Alla kan göra fel. Det viktiga är att ev. fel kan lösas på bästa sätt för berörda parter. Vi hoppas att vi med ovanstående regler skall åstadkomma väl fungerande rutiner för detta. Alla returer måste föregås av ett godkännande från KGL- Produkter. Outlöst gods. Gods som ej lösts inom föreskriven tid, och som DHL sänt i retur till oss förbehåller vi oss rätten att debitera våra fraktkostnader för sändningen på beställaren.