Garanti Henderson beslag

P C Henderson lovar att tillhandahålla alla sina produkter utan tillverkningsfel och materialfel. I det osannolika fall att din produkt utveckla ett tillverkningsfel eller materialfel täcks den av en 10 års garanti och produkten kommer antingen att återbetalas, repareras eller ersättas utan ersättningsprodukt (som bestäms efter eget gottfinnande PC Henderson).

Ett tillverkningsfel definieras som när den sålda produkten eller komponenten inte är av säljbar kvalitet eller lämplig för avsett syfte. Garantin exkluderar fel som härrör från:

  • Underlåtenhet att följa de rekommenderade installations- och underhållsprocedurerna
  • Missbruk, felanvändning eller försummelse
  • Felaktig installation
  • Om en produkt eller komponent installeras eller införlivas i en annan enhets eller tillverkarens produkt
  • Omständigheter där produkterna används för andra ändamål än avsedd användning
  • Naturkatastrofer som översvämningar, stormar och blixtnedslag
  • Skador orsakade av den yttre miljö där produkterna är belägna (till exempel utmattningsskador orsakade av yttre vibrationer)
  • Ändringar av produkterna av någon person såvida inte P C Henderson godkänner det

En allmän försämring av produktens utseende eller prestanda på grund av naturlig användning täcks inte av denna garanti.

P C Hendersons ansvar för produkter som den finner ha tillverkningsfel är begränsat till återbetalning, reparation eller ersättning av defekta produkter. Reparation eller utbyte av den defekta produkten sker enligt en standard som ger samma grad av användbarhet eller funktion som en produkt utan defekt annars skulle ha.

P C Henderson ansvarar inte för kostnader som uppkommit för borttagning eller installation av några produkter inklusive arbeten som utförs för att återföra installationen till dess ursprungliga skick.

P C Henderson är inte ansvarig i kontrakt, skadestånd eller på annat sätt för kostnader, utgifter, förlust eller skada på någon person eller egendom, inklusive följdförluster eller förlust av vinster, som direkt eller indirekt beror på fel eller brott mot garantin.

Ovanstående garanti gäller för P C Hendersons sortiment av skjut- och fällbara dörrprodukter, men automatiserade produkter är begränsade till en 2 års garantiperiod.

Tillbehör som säljs av P C Henderson täcks inte av denna garanti.

Om något händer:

Kontakta PC Henderson på +44 (0) 191 377 7345 om du vill göra ett anspråk enligt denna garanti. Du måste uppvisa ditt inköpsbevis när du lämnar in ett anspråk och alla anspråk måste lämnas in inom två månader efter att du upptäckte felet på din PC Henderson-produkt.